Tag: Google Assistant

Cách tìm kiếm thêm lệnh Google Assistant

Cách tìm kiếm thêm lệnh Google Assistant

Google Assistant có rất nhiều khả năng được gọi là các Action, nó giúp thực hiện một lệnh cụ thể nào đó. Để hỗ trợ người dùng tìm kiếm thêm các lệnh, Google bắt đầu cung cấp mục Khám phá cùng Trợ lý để người dùng có thể tìm kiếm ...