Tag: Mạng ngang hàng – Peer-to-peer

Mạng ngang hàng (Peer-to-peer – P2P) là một mạng máy tính trong đó hoạt động của mạng chủ yếu dựa vào khả năng tính toán và băng thông của các máy tham gia.

Mạng ngang hàng thường được sử dụng để kết nối các máy thông qua một lượng kết nối dạng ad-hoc. P2P thường được ứng dụng nhất trong việc chia sẻ tệp tin, hình ảnh, dữ liệu,… hoặc để truyền dữ liệu thời gian thực như điện thoại VoIP.

Với P2P, bạn sẽ không có máy chủ và máy khách, tất cả các máy tham gia đều bình đẳng, được xem là một nút mạng (peer) đóng vai trò đồng thời là máy khách và máy chủ đối với các máy khác trong mạng.

Một mục đích quan trọng của P2P là trong mạng tất cả các máy tham gia đều đóng góp tài nguyên như băng thông, không gian lưu trữ, và khả năng tính toán. Do đó khi càng có nhiều máy tham gia mạng thì khả năng tổng thể của hệ thống mạng càng lớn.