Passify - Thông tin ứng dụng

Bài viết liên quan Passify

Cách bảo vệ tài liệu Google Docs, Slides, Sheets khi chia sẻ

Passify là giải pháp đơn giản và hiệu quả khi bạn muốn bảo vệ tài liệu Google Docs, Google Slides và Google Sheets trước người lạ khi chia sẻ. Bất kỳ ai cũng có thể xem tài liệu, trang tính, trang trình bày của bạn nếu có link và được chia sẻ công khai. Thấy […]