Owly Mail - Thông tin ứng dụng

Bài viết liên quan Owly Mail

Tạo email ảo bảo vệ hộp thư chính của bạn trước spam

Owly Mail là dịch vụ mới hỗ trợ tạo địa chỉ email ảo khi cần tạo tài khoản, xác thực email và đặc biệt là bảo vệ địa chỉ email chính trước spam. Có rất nhiều dịch vụ hỗ trợ tạo email ảo mà TNS từng giới thiệu, chẳng Nada Temp Mail. Ưu điểm của […]