Connect with us

11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019

iphone with headphone featured - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019

11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019bài dởbài hay

11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS MỚI, HAY

Tap Skaters

Trổ tài trượt ván.

 

Fill Line Puzzle – Mind Games

Game nối màu kinh điển.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019

 

Number Coloring Book Series

Tô màu theo số.

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS ĐANG MIỄN PHÍ

Tower Power – Flick’em Up

Game xây thành khá hay và dễ thương.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
Developer: LemonChili Games
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019

 

Orsus

Game endless runner đơn giản.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
Developer: MJ Bros s.c.
Price: 22.000đ Free
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019

 

Pixel Boat Rush

Thêm một game hấp dẫn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
Price: 22.000đ Free+
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019

 

AdBye Pro-stop web pop-up ads

Chặn quảng cáo cho iOS.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
Developer: xinlei zheng
Price: 22.000đ $5.99
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019

 

Weather glance – accurate & beautiful forecast with widget

Thêm một widget thời tiết rất đẹp.

 

OddPlanet

Tựa game phiêu lưu vào vùng đất tối tăm.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
Developer: Piotr Krol
Price: 22.000đ Free+
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019

 

Nice Notch

Mod lại “tai thỏ” cho máy.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
Developer: yongyong chen
Price: 45.000đ Free
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019

 

République

Game phiêu lưu hấp dẫn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019
Developer: Camouflaj LLC
Price: 45.000đ Free+
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 5/1/2019


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top