Connect with us

11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018

iphone travel 2 featured - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018

11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018bài dởbài hay

11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS MỚI, HAY

Snap Scanner – Docs,Reminders

Ứng dụng giúp quét tài liệu bằng iPhone. Snap Scanner có thể giúp bạn quản lý tốt hơn công việc và cuộc sống của bạn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
Developer:
Price: Free+
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018

 

Aivatar

Kho ảnh avatar.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
Developer:
Price: Free+
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS ĐANG MIỄN PHÍ

NetSnips

Theo dõi thông tin từ nhiều trang web thông qua các snippets.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
Developer:
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018

 

Mini Golf Game 3D

Tựa game đánh golf 3D hấp dẫn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
Developer:
Price: 45.000đ Free
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018

 

LogoMe – photo processing · art · image editing

Tạo nhiều hiệu ứng ảnh nghệ thuật.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
Developer:
Price: 22.000đ Free
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018

 

Simple Repeat Timer.

Ứng dụng báo giờ lặp đi lặp lại.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
Developer:
Price: 22.000đ
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018

 

mopico

Ứng dụng gồm rất nhiều hiệu ứng đẹp cho bức ảnh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
Developer:
Price: 45.000đ Free+
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018

 

Moment – Diary / Journal lock

Ứng dụng phù hợp để bạn ghi nhận ký hàng ngày trên iPhone.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
Developer:
Price: 45.000đ 89.000đ
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018

 

Finish. The procrastinator’s to-do list.

Tạo danh sách công việc hàng ngày.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
Developer:
Price: 45.000đ
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018

 

Proxy VPN for iPhone & iPad

Ứng dụng VPN cho iPhone và iPad.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
Developer:
Price: 219.000đ Free+
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018

 

LEE Swatch Book – Official

Lập bảng lưu thông số màu.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
Developer:
Price: Free
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 10/10/2018


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top