Connect with us

Internet phát triển lên đến 339,8 triệu tên miền trong quý 2 năm 2018

ten mien - Internet phát triển lên đến 339,8 triệu tên miền trong quý 2 năm 2018

Internet phát triển lên đến 339,8 triệu tên miền trong quý 2 năm 2018bài dởbài hay

VeriSign công bố có khoảng 339,8 triệu tên miền đã được đăng ký bao gồm tất cả các tên miền cấp cao tính đến hết quý 2 năm 2018, tăng thêm khoảng 6,0 triệu lượt, tương đương 1,8 phần trăm so với quý 1 năm 2018.
Số lượt đăng ký đã tăng lên khoảng 7,9 triệu, tương đương 2,4 phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tổng số lượt đăng ký các tên miền cấp cao .com và .net đạt khoảng 149,7 triệu lượt trong cơ sở tên miền tính đến cuối Q2 năm 2018, với mức tăng khoảng 1,4 triệu lượt, hay 0,9 phần trăm, so với Q1 năm 2018.

ten mien 600x338 - Internet phát triển lên đến 339,8 triệu tên miền trong quý 2 năm 2018

Tổng mức gia tăng số lượt đăng ký của các tên miền cấp cao .com và .net đạt khoảng 5,3 triệu lượt, tương đương 3,7 phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2018, cơ sở các tên miền đã đăng ký dạng .com đạt 135,6 triệu, trong khi tên miền dạng .net đạt 14,1 triệu.

Tổng số lượt đăng ký tên miền .com và .net mới là 9,6 tính đến cuối Q2 năm 2018. Trong khi cùng thời điểm đó năm ngoái, tổng số lượt đăng ký tên miền .com và .net đạt 9,2 triệu.

 CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top