Tờ Twisted Voxel đã phát hiện ra một tài khoản Twitter với tên là Final Fantasy XVI và đường dẫn là FF16_JP./.