Tag: Thủ thuật Android

Cách tắt tính năng Autoplay trên Android

Cách tắt tính năng Autoplay trên Android

Tương tự như máy tính, phiên bản YouTube trên Android đã thêm tính năng Autoplay. Tính năng này mặc định được bật và có tác dụng sẽ tự động chơi một video do YouTube chỉ định sau khi đoạn video bạn xem kết thúc. Tính năng này khá hay khi ...