Tag: Proxy

Proxy là gì?

Proxy là gì?

Proxy là một Internet server làm nhiệm vụ chuyển tiếp thông tin và kiểm soát tạo sự an toàn cho việc truy cập Internet của các máy khách, còn gọi là khách hàng sử dụng dịch vụ Internet. Có thể hiểu nôm na Proxy là 1 chiếc máy tính khác có nhiệm vụ ...