Tag: Download

Mang thanh tải Chrome vào Firefox

Mang thanh tải Chrome vào Firefox

Bạn có muốn theo dõi file tải về trên Firefox với thanh hiển thị trạng thái download như Chrome. Tiện ích mở rộng WX Download Status Bar sẽ giúp bạn. Firefox cung cấp một nút Download để bạn theo dõi nhanh file tải về trên trình duyệt. Tuy nhiên, nó ...