App: Multilingual Translator

Multilingual Translator là sự lựa chọn giúp bạn có thể dịch thuật qua lại bất kỳ ngôn ngữ nào với ứng dụng và trên các ứng dụng khác thông qua cửa sổ nổi.