App: Insta Mate

Insta Mate giúp bạn bạn có thể sử dụng nhiều tài khoản Instagram cùng lúc và tải về nội dung video, hình ảnh, câu chuyện,… dễ dàng.