Connect with us

8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8

android all featured - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8

8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8bài dởbài hay

8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME MỚI, HAY

Candy 2018

Dành cho các bạn yêu thích Candy Crush Saga.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.cg - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
TzAhE5gmjms7W6IoHnZkd53BGt4Gb5Gp V81jaD5MdPk sbUHonHdNYt8gfpczCkZPE=s180 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
Price: Free
 • W7CfWMwW62dwLdKqtlChE vNvTOm1Y PgKHJmSXbNxoh QGZzUDR9VIruc5TWIn471Q=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • iq9zc5XUs8RBTmx6Mxy5rH7IpIOecRFy KUW3oBCADrrhIbN5AOlzQjRFntCl7M tA=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • v xBc28zyhpANuQfVzeUZ2dYibZnqcCIEqOSO4YyL8yVSatvDQo7ktlKFm UrqiM6k=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • pu7kwAFUWmcr8 6Ysxc6mBY2VUS8okacDL82pto2GOp0bN4Ee yldjHwtSL0eM3FwQ=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • 5GAB3X2ED00nSgr8 K4M2XfpBYpe1HJXGo1loOUgGlV2VAAj9Gaaau4vZPPvwX9E6w=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8

 

Wedding Salon

Tự kinh doanh cửa hiệu đồ cưới.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.sugargames - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
sH4yBI6es9uL1h5PHyeLl2WfQQyr9XXvhehXnG8r 1dtyl6e6teBxf0G7JkoOuSIcp8=s180 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
Developer: Sugar Games
Price: Free
 • UyA5x4FikEiO1yR5M7e78sX DVvX i NSJg0XXrdOoiexgA97lj7kbgZu4SlZz8NGC8=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • LK0koAIogGn5pn3nLP9HYd3LHv7FlAPwgzbyDQ 59M74hirChaf7ZLk o43eqeCZrm8=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • Oy39D tBJVXYjgW9nFF NGZaUx0qeKVv8vWydIp8 S4FHryEYBCTHqHQ 1YrflIcOig=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • JGEwWx biHEGLA1kl2HDRtmDvuM6OXZ3VgFEq36dvBLinpMozuNwkCe4rTIT4VvSOA=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • vJM61QRSVVhZhJkpm jdwLew2jlcj6yAUL17W5lF6FAfUHrlMgGF3pjcxUl31wo6Kjs=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • vuBaorH0 jG1T0nOzE hVGqtmMMtm DwXQ0Xj9fa3BZFxsdr87BEZU KOMwWCJWxz 0=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • kWlRkwuTRVmTR2lmx3BVc7rLrFIl7HrfGVesDNONohLQ9DFlhemUvynf1g78cL7YGQ=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • C2LtUH8LUwhlscHFwMq9wJhpdnNkuSglhGb5Nzaec41WUkqvex2ujDQu5T6uYLwrkQY=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • uCjI7yOLhZfQJfhI5rPuSN4Q5yBYBsZ9N9xklW4L1xxQcpkN6wUes3nP6oWCRm5obt0=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • JhftvSsf 3d FcHoZZADeFBqxsn9C63xKL oll6qBjx1LRic96mCOU01r 7Lf yXw3K=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • efF1NTnHS9MMZD0nwCgx97jpdbdM4lan7Gw9CyP5lNvq9 V5liLi7ojaNVx1 lzjIQUC=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • uxicmYNt8dewhBbkmGS e2GDn4k D5BRLXqb5kDK8X 2I sGigbxz8wAp2th kgsdJiy=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • k2W Y4ca3dQ8zJTW Tea8f9bgbRx 9SnmLYZU5scmZv2BKYsWlfmxeEUnzE6sX2Tl1U=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • 6Qi9RHmuctwK6J6mpb1AVOjKfPMhyrFJ1YYTBikJHK04hjL3M1BChkVA4HmngWhtCaxq=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • NPpnbPwDVCSD6K71jVwLtroBOLEOKalTw RuIfM6IkoC5mvkem7Wy83kyJqKXipUV6c=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8

 

Metal Army vs US Zombies: Tower Defense

Tựa game tương tự Plants vs. Zombies.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.vmoga - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
JvEJYwqlfEZRhJvpxfJgR8rbXDLpPjD7iUi DpXU1ewSryA8u9GPj 5WALsvUj7R6zo=s180 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
Developer: vmoga
Price: Free
 • 3cI1EQbSSV TL UsVeNslc9gcBuX3zkvZUqmGX8kg eUya5O ZI9RA3Y nouGy1ZtNY=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • yugdtAiKMatXd86Wkfq5Wongrvs5AaqAD4LZ7s8FaRiP8ItX7DOhIUznVGfO5fg 0ps=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • FQ4Ksg6wqS4b3EgRGOdy1C7MgN5F6gB56ZhtGZnlhYBax8oni7cmML3aIuJUuxzDUA=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • EYFQt1bQRTDAe4im0AkTVTB1qlp8qKvVHxenC1eiU63FV3DIH7mdQLOpT1dohfZV3tw=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • 15dJJvJngUszW1UiUGMEl9sdb0o7ETdgkz85KZDcvZ2 3gGonRv6KPWyk AnMbxzTgc=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • 2cJsFxpn0w5CAdYZa5HSTZm5qko4 6zAOZOpswWjXOgpr nNbo2eH jkggz3qGSGA=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8

 

Turbo Wheels

Game đua xe mini.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.wheels - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
fPFepBLAmUJ9xoZul7 5ITavK8NjiryOQ f451ktDWu5Ou2GMzndZBKcDIUPq8OKFvtc=s180 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
Developer: Chundos Studio
Price: Free
 • MPqpfWj2doJPhakjPg4yKQJi4Iirr7A7AmY0c Ben2RJV8vkNqLlD71RnO BRrlJMwU=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • wo0pnkrXxANkf5FXh bHykN8yqiXkvXt d MU8WWbv 1GyLepqJkSDTIhwdwPEF0nN4=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • 7A2mqnlGEjMHwfCx9QYPAZEjhQKC7TMr4FuH3APbwphKtpkoPl6CX0SQcBJaNhZCpJNF=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • zpwoADVI6l QImJCZBnZeRpB9mR RwJC CA2pb91wzziP JEll94KUyLZY9yGimqm CZ=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • HlGBoVsJ6RO2jk6v4zmRaZ16xLxnKbKRX4Bceu6qQ7wnYnAkjV8bVwLubUHsSIaDECs=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • Rknyc7zVFo9He XlviCl Fw i3RvctBy0 pn0YrFvSI vU0q7yyHw2vQlT5qy s4Ol4=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • bTtPNqyILYPiUoXhG5k9FvXc30iLC5Val0m53R5kD49zccL9rdqMExNWGp9LeUF6BQTe=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • iDnaAPAMIy4Fe9EryB9MGgG979G6H0GG2TxJzUTMgMxgmr QBlXPhBSQJplJDAZhC9A=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • kk6H4tRk M9NdcWVPJyzmqpRv2udoYYfjFpx9 fKkQ5J9I88Ymx1w8T18jzEj1jndFA=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • IIQrw2ByjldqWzf9i78DhZ4m OJWtaHzlnW5kP8D660HWRNX2mlZnI93COzj fplzA=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • vQQz N1fRy2e1q06PvQTmFb9X94q BL4Bt yINi58 8TfMwna2kj8AU19UGzkRtPA=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • qCNMkQWexZIchC1ZzXCGROUHfohnYdCj9feqVbJDd4OaMXG1JdNgtCBtiQ IU5YXhro=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • HHr 8TNUoaLmMsF s7zusqGrqiLhoW5X7mDlArs6 aHN3TXgkgAy5xsx7BAGxENInQ=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • sOfGFJmDWvoxvG25uKC7aWBq6oRG6Ae2bCgz5DKQZbcPmkaZ 8ziMe2KJLP7FpzQ8Hs=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • zJmQ XIr2zjJ28Imyw5NybDVMeYNU7Hq4unR CUIK3dSR WBaUgW43NMEbPmijYyI6M=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • SchfhOzmkWjwcp2B7C4YbYYaLqBl dMMTLZ8PG9F5WaggAjK3 zjjknotNJi4wsSXg=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • elQdfB6uG01YJyQfNvUjFbzWStPeri8e0 VWr IjoTHEiY5rmmrovgAlKArwgjmj4OU=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • 2wWzd HWlpTz8M7fGWkiHhEQv SC1L8mdt3bQVKFxxl5PeKIpyj MJfzYYfPro uwMUf=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • jdlQCVXfK1MEaEbfwvAZzjvgPyEW3yGfpHyFH0fHOChyw97jcD5xyOJT91O5C47wqu0=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • xJuYlRXV7I prlgQCXv7Vh pdyYaaIeVfMwVaH1hA5RR3BiVOuphxChnyCI6i2VV0w=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • I912x EQIuLTOzH4qOmWF9C10h6J k2VHDrmwT7gyWqDCJYZvbDgWl95aYkifS9QFPNp=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8

 

Good Morning Alarm Clock

Ứng dụng báo thức rất hay trên Android.

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME ĐANG MIỄN PHÍ

klocki

Tựa game puzzle khá hấp dẫn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.klockigame - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
TEh f8DLIQMp3rts0S0NQp1QBlRmBfUt LSWQzXx3A0gfmKpeJBVC1kj4hnV3KTWDA=s180 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
Developer: Rainbow Train
Price: 21.000đ 0,99 US$
 • pamrbUYuN2Y MJX221nVHQdDzy2SDe1n UOD4VgGzHljH5kj8rKFgr29INOsYfNHtkU=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • RtFqUa 1ihNaTA5q4ssrOOzCGRPF fszc9tmKOIh1dE 3coTVjsdLPN7X1YcKEiEaM0g=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • yKPEE5TzWBvdp89QXzHMDErHFx2phirdMp26y9e3JmXksqXPEc95o8OEmdyBPZwOmA=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • PmP9e9yXSajQWQLSc7XifB 5t bpJiF6aqSpELZNeFykBYdCTZGskzJhNNIg05pgBzU=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • uHodxOWiHgYurI72usF fAK4AvXyXsVw8wVs8CgX1x47gKa5EcAc9LcFucIZ97OTf9s=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • U8OkY71fOTpCx0EfS0oK BYmqyWL2mp8BJfZlkqcS8UOitRphjAZYwoShaiEgSYwoJA=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • LaTESYzaAUqoduf49E9Aup0XqpdsLsE47 4xPYaBlSG2wTdQ62oyK4bjGEVdLG0Bqfv=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • hTjrr94MKfPGpKpO3VMtdkjxOTCoDhPDoYhw6GPQeeaXbi16mSTiD6vCmGjor3uuN1w1=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8

 

WiFi Mouse HD

Biến điện thoại Android thành chuột Wi-Fi.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.necta.wifimouse - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
fszpQFkeH8DC01y36X6r2d5A9OZ7mziEL3JaJtpnIkk8kF0SE5am7AoSUnC85U7aI30=s180 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
Developer: Necta
Price: 109.000đ 4,99 US$
 • eO3zxY9znkJ7OaAzttFLT44i UFiJAPqU34iTqsu ewrgr6m44EPbgXoKcoPKh3qKlk=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • 3Hophj LEDUsFtNrFcbISqTqIzcVLQRzDI5GhpM WeygceCnVJh7Pa4KOABj6ZIGq1E=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • CmtIU352JmCGYq4fkpWPFLAVaOQ73nnPRsUw3jtJH S35gg84dajloQGwGKylHaX7Q0=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • VpCMjAu63 lGjAOhnj rBzpcdUtBrvI1yC5LFQb1q1T5dYXagH2CIxC2gDv4RVZhXGkJ=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8

 

Binary Fun™ Decimal Pro

Thêm một game puzzle khá “bó não”.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.petraapps - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
yVzYlY0UtpfDBdwbdcXG50f4p7cY1WedFbOPn9cwll03kV i EdFDLXJbod4kMq1hPOS=s180 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
Developer: petraapps
Price: 68.000đ 0,99 US$
 • Ne3T2pqyNyejxsLg O9R01KV97buoJOoWS9o1vmdOwM2zRRseItZY2dU qlFrbGFcw=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • klX9QM7ERtJypmNsqB7ycTTPeo DF8Tibhio6iIr0an34SyuSyfIOJLgK382g7TLOaE=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • dUQ4WAgy8uqP7XbJWNXBl2lcVgojr18hrP213pcneXlqPTEtcY2yTMtt2e1ajwpgHVqb=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • Gub1YO3UlSDAfUFA7e4Y hi5hdKVwqMYF tnRaCr2rOscgt1kMtpJpgMTenrq45lww=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • Fjjxu6ezrGLs5RJzDRZkgUEtxNBJyNKDaEewSp8KOq9N7WvEL1wHJdXP2jT4ZRXj9qtK=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • ImqHGVmjVmmjz8LS3u ZY8we4CtxWDBlGYKDHKKAdivpa BHkIFGHUynzVGGHVnUH8k=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • RzjmhwAJWNm3bIG2KRTf0iHxDuuUmtMgJQ5xnUmiOGr4UPFQLpugpX5w8oTesEUM8w=h310 - 8 ứng dụng và game Android mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top