Connect with us

16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019

htc smartphone featured - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019

16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019bài dởbài hay

16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME ANDROID MỚI, HAY

Apk Getter

Nén và giải nén tập tin APK.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
9zMOLJ41By1MgHkP4BHLX5ZnmpjDR O suBaJwNCcZU051tdjq2ySxklNKK86DrgPC4=s180 - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
Developer: Sagar Maiyad
Price: Free
 • IgUj0ljcpBzDqkLJVdc8IlzKWhuHQO4olN7chRpdqtQVQdEAg4JAOzEr7Kj0jTE8=h310 - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 1UqhvQwfzA2qr2EXM4Y6MUQC GaQgxs84D5zcDG64PQL0MhdadAlnkBut0puEWjNonw=h310 - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019

 

ALook – Light-leak Lomo Analog Filters

Thêm hiệu ứng cho hình ảnh.

 

My Photo Music Player

Vừa nghe nhạc vừa slideshow hình ảnh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dbc.gn.app.myphoto - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
9R1yjnj0Y JPOBZ 3sDgnLMdsW4jiYbht6S1FWQFzZtSA447FVgEu7f EI063kZwqA=s180 - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
Developer: Gato Negro
Price: Free
 • O3ELhWjn8velCgGs IRJmqkcy puVLdKk5HjifEg3WYscPTMscXP1tYWuNJSWet EII=h310 - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • zSYb2abJv 8SaRZNsMkhSZkTDYgZLpkve MRXqU8L37DCHLUH2zaAoDoTrm XeOx0Rk=h310 - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019

 

Airport Madness 3D

Game mô phỏng lái máy bay.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.mpdigital - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
7Oy0r s0gmBc4bdry674JVk6zFQrSTwUdxor1c 7iI1tifh TjpO8ukVzxiR8rtVkwI=s180 - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • vVSvIgXR4nxbgFwfdkKWdLxpHvJjlggDgkodZkuk610shJbc4VfMKpnIT EWRreeUA=h310 - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • AZ nQqnN ojUNdeFGay4xy17N9VYeid3yQ6Bv9gS0oBPbTMvV8J9 d60o0VQAH 7 w=h310 - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019

 

Painting and drawing game

Vẽ và tô màu.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.coloring - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
3oKcl9G5 vBBlrz9o0CF00e3DZlrIYlDJQQbSD2 rur6hOuYDqmoBuUj h9JppoU E=s180 - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
Developer: Coloring Games
Price: Free
 • FPlhNxorjqFvyLQRPYcfn2fDldnbSy6k 0uAHc67725GvvkoMBD2GQpYO2IgPxJxTf8=h310 - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 88PSo N589hf6PlqDJo60TAQGIOkDZjlJVa un28ecHCrbgmHuhqxKlN 4PaECe yg=h310 - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019

 

Mini Golf Arena

Game đánh golf 3D.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.EvolutaStudio - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
IcL85rd r8b1eorxMaO kivz7L8LEetVsPzKunl5maOj P8ciu9R4 bN2PnlJwKMe Q=s180 - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
Developer: Evoluta Studio
Price: Free
 • z8ctOLeA9LflW3HKj HtDJE6rCLl Or2Fhhj1NO4nbJwmI5lQgIsp7xPtuLoSY h8w=h310 - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • BsrxbJPni0RwP6SbHw0e55yDBKZrSTivWRvRphwMVr100 y4GCyGfRB1TwcAQqrkSRw=h310 - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019

 

BIG BANG Evolution

Game đặt bom lạ mắt.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.azurgames - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
VTHH1Dq9Tm6 SjVbrJN4yJ69DwoI0zoEV0 xj5yAoxoWtBFG O9LDKbNbpoJZk7M jLY=s180 - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
Developer: AI GAMES FZ
Price: Free
 • Tvn1NKtAOPC7jbMV FuOApUwmRzZ7vtcomZ6FoVQEM5IitMyzxrj4inkFxAdjdr Kw=h310 - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • ebIqyMmAKXV8kqJhsKaBB7fiPuvoGUvqayGADK7k7xmMb5pZAtx7DEuQ cgjSHk15ts=h310 - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019

 

Zapya Go – Free File Transfer & Sharing

Ứng dụng chia sẻ file đơn giản.

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME ANDROID ĐANG MIỄN PHÍ

Paperland Pro Live Wallpaper

Ứng dụng tạo ảnh động dễ thương cho Android.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.joko - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
RpZXgFcFKX4ecEQQBibfbl3I nO4rF X7IJp34 jWIuLXcGPI6oabJ BBOE3mHNsLks=s180 - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
Developer: Joko Interactive
Price: 23.000đ 0,99 US$
 • D9IOmZn6QTlD9cIsv7tMFbBLzwGQfK6zkK3IvBBL1rdF53UAwDdrYURBqBokY8AmmGE=h310 - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • gasMQUEasXETuCGjOLArFcyeGp9FZ8xMyYcxm8k0N2ZK4BH8ceBP1atxklAfnaM7iYw=h310 - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019

 

The Enchanted Worlds

Game phiêu lưu khá hấp dẫn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.lonewolfgames - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
DVANCapDwB9UcRjn3I oP3RNpeayIXklfsbyr7ih Xawkuj 3oR88fXy6o3qje0xCSsP=s180 - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
Developer: Syntaxity
Price: 93.000đ 3,99 US$
 • 9QicWdUZYk9oPx0q7cWbwI1nbim32woI MfjS7U7aUN6nyAs7gj9r vOq jfXaxVbms=h310 - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • hYOdqDqNaUXH2gkTShEuP 3ils0GL WmQPGTHQr YLPu 286iiDe GGOnOsCQMfLa6Y=h310 - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019

 

Hyperlink (Unreleased)

Ứng dụng tự nhận dạng và mở các liên kết trong notification hay clipboard.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcolor.dev.com - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
biCNAAD6r251Rqd2bVM49ozlVxA3M4UONmm8UTadJSWCNspz6tJb tPW nVA96PdhA=s180 - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
Price: 21.000đ 0,99 US$
 • ozmFSZsZR2qWxbC 6KR30cp4pdMX2tm3wBtXGufda1sxB1CtvyWrR Pq8fbnbNucCG8=h310 - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • JdrUd MDEcNMLUvZSmk aApn1JoHBYCcsALN7ayQBb83eij dXAmIE xuuNN4eACcbc=h310 - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019

 

Joystick Bluetooth Pro

Biến điện thoại thành thiết bị điều khiển robot qua bluetooth.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dappinventor.ai mbsborges - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
ijxfeq7xLepQJV7hMMYSMAYUWXU2RN5IB30Mz6a2rEchAX6JzmVIoAFqK8AKM6H1MA=s180 - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
Developer: Mbsborges
Price: 30.000đ 1,49 US$
 • 9gC8m6FO7 Ct JWmdKl8ul7vkELwOKg7rhjPBleoN4QbRS2cMZ z5avh6WXlR4I3MRRk=h310 - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • RNyB tsKBnVO RH o0mDV C V1cQAUeL6r1wgZ8veCNi2BHWa9lUI225UMgkofD2BQ=h310 - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019

 

Dr. Panda Train

Ứng dụng hay dành cho bé.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.drpanda - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
oLv40PQn1njaIxiHLjXiwXqhJhvBvVO5J56hT eM21NC5Cv7dFp5A2S1LSaQsMO3dkQ=s180 - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
Developer: Dr. Panda
Price: 81.000đ 3,99 US$
 • gnV1cGrT2kfb9BuL0HjZj54oKOt8Ge5AQIXwfRJF0kxgmIg5jfkbpcoBGP fBD53KNZj=h310 - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 4VDP2XBkWaufXKeAZZxZgV0aK4fbZYNBQjUSYUf6 OsbAqk ufA9rhwsR hDWUGGVH4=h310 - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019

 

Steno – minimalistic note keeping and writing (Unreleased)

Ứng dụng ghi chú đơn giản và thông minh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.manco - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
hnoWN1G6AFHD sLTUNB1 wt4DPAD3F KH3kyMO3DAmYB09sTS1zqFRrSeaGdZF1bmMAf=s180 - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
Developer: Ammodo
Price: 21.000đ 0,99 US$
 • e d9LGopAt DmzJ5dv6xUhX5NfkNw7W2XVKsmbwUTrq2BTxU1DkzmUGBJd2fkNrSDQ=h310 - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • KYfWATHI dgx8LH9nIGg3e9ehoGdAwqpCB0Hwhr6TJm GZXI EhmTK9NKveF6q9eVEM=h310 - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019

 

Mille — learn 1000 Spanish words + pronunciation

Học 1000 từ Tây Ban Nha.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dnotsobasic - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
F HUcAQQBMYrF0 DrisPc LKTWcPx8pAYOpzP6e4FPYOYiti oSgvauXQEO1v 4RVChT=s180 - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
Developer: Vosman
Price: 46.000đ 0,99 US$
 • W 7DBpxHS3O1gOOqOJpCuskYOLvtcmC4DdHiQoH0O85MQhTpwXzsPStuB831yrnU1Yw=h310 - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 0UCXIzHnipCMf8CYpn2XXc7ZcKxxqfhYv1C5Rsx0XNHP8 G8ltfQXxzbFMWBCkdzgA=h310 - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019

 

Make one

Game puzzle hấp dẫn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.Brazle - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
zxcuNDUK3U3g7bvvX8IHCw8coQpxKdiWw7PmcINvnygIu q6yOnzXxyOR2cOXo4hoIF7=s180 - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
Developer: BRAZLE
Price: 21.000đ 0,99 US$
 • pASRmo9myyy42MYexcqre40jRjVSKp XB1z40AaTRqEjkTgEXWzQL6krQddOwUUSFQ=h310 - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • SawJrXPR2SS8GkJeWVyADrX Fk2uJ1KGETAF94QLuHCH47hmqPfl2AQ jMWlmAMVozI=h310 - 16 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top