Connect with us

7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018

android beauty 1 featured - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018

7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018



bài dởbài hay

7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018.




 

ỨNG DỤNG VÀ GAME ANDROID MỚI, HAY

iPlayer – Music IOS12 – Best Music Player Phone XS

Ứng dụng nghe nhạc nhiều tính năng “copy” giao diện trên iOS 12.

 

Bluetooth Files Transfer

Gửi file qua lại giữa hai thiết bị bằng Bluetooth.

 

Halloween Jigsaw Puzzle

Tựa game ghép hình chủ đề Halloween.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.titan - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
xF UoG01g5NqvPdyIWC 5UpXCq 4MdhQFDB 9xYlciqpcYFpav6T15MfMA6xiMe5wcE=s180 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
Developer: Titan Inc
Price: Free
 • Sz3L8icNPZroamyYdXU1IktIi2fjtXyhE5P2S8gtXRarlSmwUNCa5V amqQxlSSnfWY=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • k4tyL2Zs6m7JBii8C21HOw3e7cPJ3P7zvPLr3gpsyFtoUNs7ImT1u0TDn9p225GFFw=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • L5chvJuH16 oYAk8EFNR35EmiVu4IFLPIyrI0LDX9CLRAizt3F5Q8IQzn 2Ej1tTU 4=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • HzLHihPu7sem38 ItVAsVh IcPmCh 10761nMrMgX4CyLTnEhopJ0DmBeCO0VZO50W0=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • m9Ppt44dsU26pH54ep1on UmxxcqdY4hKP8X6FoHf0oQBBC4 d om1KSZo7WLVc90 Y=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • aCdWmOQgXZK9LEEge 1euLTo2KkVPlxLIRjteAfNs6JKjO8XkGqgmejBB1DP4US89i4N=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • sezIs5fJSFmg0 kmca8a9FuaS8jIKvtUQEiwY5szTb9hMSWRZL66N3ucpuzHePOZ6mc=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • hjWoifkvLkgdkgpICNLkPltBt qhSw SrmyXDtnCJ9vriZGDTIz1uqh0v6rxCJEU6A=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • p6DBxjrkImtt94BECFmRrF9wdjy3oB2r6cqaszGVw1EYJ1 rRHCsNwp zyV8qTa7HsY=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • vpdpbubH9D e8iMODmT21K62pAxr7vwEA0l1TWGy08wdrErwFeu4CcbaP9ZRokteXls=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • y a9hi576qg64URRx762psSk7Lel8ExC7Zm15ERrW9ddUHXZ6yEz 7knp4Dl5Ease8g=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • vccA41AHvBCv1i2kyNEZxLasR90UBh9DDvEhMd6QkUHnzwjjfTGJvBmUtYlnOX4qIRA=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018

 

English Crossword puzzle

Trò chơi ô chữ tiếng Anh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.appspot.orium blog.crossword - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
IGEAZA5TdjNdR6 9fKNt1XeiqWGfBxkFM8tGQuq4ZwkWZKJwer13lAUT1sGdnnSNCw=s180 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
Developer: Litera Games
Price: Free
 • vgeoHAhERH6Luq9ttP45H1vehDp1QKCBh5yxcCVqCIaCpGHQHvz iCdzdFVMapbmyKc=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • qE9bJ 1bT2lHNW NVOkJFdaC5 eFFw5YNCY2P7kZo0c4yPUlc4b0cAMa 0M6 6Hws96h=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • VV4UgHmoHKRHzDOYoOeZN8tE72FEzuTNurH02mR7uqkJqk WYXMSILEYnlXRJtkyvV0=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • Gs1s00j5nQHmDIY fQjJ3WC ZYsbv5RDVf40aWXXKUQucvuxhD1qkps jw5ycz601 U=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • sTDNJFlIpw5yInEwKHV0Cbl72PPybM7OLfM dajcMUHV20MyyR5Lj891Mt0t65EktPY=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • hbhWFIpNnZixxvPRL 6SGI7IGgBl4Ww4WxCk3HMlQQ96HyBobo8kQTupEDhCJyVxlsvT=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • nAxixDeu004WmlJoc7A5LZpPVeBZZGrVNg88igUvuvDUwrY16PAFt7loUg7JOXNR 3s=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • jMijkBKUL3393FgPlUa X6RchaKyiPGGkAytoFv0Xb9JjbBAgLiy3Dzy4ODmRWqID Y=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • kwlacZhUZcDo317IfSgHnoDew6UcoWyPnIX ghYE0R4CI5pnr KAiI wpoK6bOGixg=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • WTr3CdUqCqp5RjtPNDMcc4TDF2kni25vj3aUGfc8RIb51eNjWSVExDMnWfJgrQu7pB8=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • FNqKNSE YSWHutEuSp  yYOR4L4RKGcZGp4Hn3uXWLQr3Q5mFjXYBgy6Xht7tKmXGo=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • CzsTHDZ2ve5xkmiWMjLbuNpJJmJofLMWMW0 kMGDge OU6E4lON0inLiCDZf38TrZcg=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • Z UTObtNishnL4J3jrJG7bHD7Apua2zIeljcMajT kd3bZXyqrb3ysGeIjIAqPXCWJA=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • hBVstlCLhjkjDV S45OMGKK5t0YrjhNjZ0FkSca ms3hwDIh3CE1se0wkkAIvazvZI0=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • wKykNc3ExmAmeWpBMz8xg0Z9B QDMKe5BOwDnWpwXC8FGrgHoAaaEF8uXKOqplnp3Xab=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • 44GPWTEptH2nEQsQq QSANAs7l5C4n3hZYXSogxuux1ZZWNY0VBz R9QCaHTog5IJTqk=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • kZbD 2i88WxBrqOv1q0RPpJ6ZR 9M5XNXQqQgNSAMp RM7nTLBHeBLT1nxg Cl0xrXQ=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • KndApg9DMNMLNp104sAHhCajJS cfU3R Db7ORw5b65SYRRv RfLdqbtCojfTvicbNfb=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • S47bSpUXK3PQtChMQlsc4EaWxSXr2XAOSnb RNhLqYjMRd9QsR amh0PSd32eBFobZju=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • yyRpof0Sm520LAya6O4WCGCbkZAGprG4H g98DPSaqihjXJppV9h4WyLs2HTaZyqsPk=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • o8RrSSqKJVXhMlObO9H 24NmLzXaizXyv6rPb z2D9EEn1tnTedQYk3J1IOU4l8hgvI=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • 98nOhIeCApd0aE8kUu3Z iOAAYCYvbpKP8yeBOA8va75AKMrLjVRD8pW9eDfY6 AMUFu=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • DpQa NpCv0 C9QtnOTQruxWTMLCtSBj0cwq k9hpsq9LoY9CwxT203C MGxhVmky PcC=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • LdsTsIbL ZY6oK26BGT3jUa3MlLwHa GVko9vJ0bci9Y28gOLt zh2CQvFMN2 iaTw=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME ANDROID ĐANG MIỄN PHÍ

Endlessness – Space exploration game

Trò chơi khám phá không gian.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dprocessing.test - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
nkloynG21wv2i0LwWNXBg9QyzgcmXg7bGsWIkBOV023MGqNCFCcyuATp4Ey5cQAKZoXU=s180 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
Developer: Eternity Arts
Price: 21.000đ 0,99 US$
 • xoDwPyptVviRgB f 1agkKIm Wsmi4QZwy7Mub 618xqa4hnc7R4d9m3vGJ8n5Y20zU=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • F3b3Zi58lfikBNaTltUwZJmYvVqKo3eclbuzO3Vr cJhYxxxjTvYyWNVor4I3FhVPv4=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • yH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018

 

Project Alnilam

Game puzzle đơn giản đến từ studio SmartCode.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dair.hu.smartcode - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
3Gs8zYHhYbbyMm1soNn2TdwoHlLX VNeDSjx6fvovk xjtI7VjUVNiKL1UKRJbRLkg=s180 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
Developer: SmartCode
Price: 30.000đ 1,39 US$
 • 784iOXsVn1o1AJo2JeV7CYnvBhYvOa09kP3aN9dgf5ihna40vnk03w3p RGlWdjuL28z=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • NTw3BvD8vQR9elJ0cRQYnn2ZAk XlhOsX KImbryI2BbA5DArm9uUCVwZMnr8sfnCDp=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • yH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018

 

voice recorder pro

Ứng dụng ghi âm cho Android.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.media.voicerecorder - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
8MFn2kE1GBHINBXTy1t8jHGx7qmTGqpw 4g9aDNbAWeEzmYAvFiOIJEtdfHUCMIcxNar=s180 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
Price: 6.000đ 3,99 US$
 • UjAjU3D0qiVKRo W9UiweT6lhjNpXs5q9ZwbteONVFSyRFZRgUDx9oQIozU6PUNuVjaX=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • BYYMXEwDQyUlM5yi2APOSVyGRwz3uxo1AMcx2h6zczbbcmsOveC iyZHTZPbv427ePg=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • CTh9WnS kFEwFpVOq6QDA5wtLMCJTQhJgr7XJJdDf9lHzTQQfXFtGvePtnzcpPkKoA=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • nxiYpUUYeMvTxHx JtmOZfMWeZF0xP8UV7yTas5B QyHNJLapbuu kyNm0izTuSL3FU=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • hHfGRdz37APEfuRiuSiTU6 DXHIYHzKWElwvpbVZ98MgHjhPvuT2dSWAsmouRFNtXJg=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • OzQ269YoA1i3UxO8Ok4OiKIp7Ptur16ciroj pBCv89Wb1UboQyjMJX0U0QU2EAzog=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • XUOmkXvHi4TBc fpeRYPX3c1KigUUKWsfJN8J tTL3GfgSYFEBIi3kqzFis7iWRf1h4=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • oUopqknUvSEbWjZj vwk Czqcy2VD1mMbAZEYCKym78GrrAp0asVOwiKg2FlxPL9UQ=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018










CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK




To Top