Connect with us

7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018

android beauty 1 featured - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018

7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018bài dởbài hay

7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME ANDROID MỚI, HAY

iPlayer – Music IOS12 – Best Music Player Phone XS

Ứng dụng nghe nhạc nhiều tính năng “copy” giao diện trên iOS 12.

 

Bluetooth Files Transfer

Gửi file qua lại giữa hai thiết bị bằng Bluetooth.

 

Halloween Jigsaw Puzzle

Tựa game ghép hình chủ đề Halloween.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.titan - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
xF UoG01g5NqvPdyIWC 5UpXCq 4MdhQFDB 9xYlciqpcYFpav6T15MfMA6xiMe5wcE=s180 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
Developer: Titan Inc
Price: Free
 • Sz3L8icNPZroamyYdXU1IktIi2fjtXyhE5P2S8gtXRarlSmwUNCa5V amqQxlSSnfWY=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • k4tyL2Zs6m7JBii8C21HOw3e7cPJ3P7zvPLr3gpsyFtoUNs7ImT1u0TDn9p225GFFw=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018

 

English Crossword puzzle

Trò chơi ô chữ tiếng Anh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.appspot.orium blog.crossword - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
IGEAZA5TdjNdR6 9fKNt1XeiqWGfBxkFM8tGQuq4ZwkWZKJwer13lAUT1sGdnnSNCw=s180 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
Developer: Litera Games
Price: Free
 • vgeoHAhERH6Luq9ttP45H1vehDp1QKCBh5yxcCVqCIaCpGHQHvz iCdzdFVMapbmyKc=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • qE9bJ 1bT2lHNW NVOkJFdaC5 eFFw5YNCY2P7kZo0c4yPUlc4b0cAMa 0M6 6Hws96h=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME ANDROID ĐANG MIỄN PHÍ

Endlessness – Space exploration game

Trò chơi khám phá không gian.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dprocessing.test - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
nkloynG21wv2i0LwWNXBg9QyzgcmXg7bGsWIkBOV023MGqNCFCcyuATp4Ey5cQAKZoXU=s180 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
Developer: Eternity Arts
Price: 21.000đ 0,99 US$
 • xoDwPyptVviRgB f 1agkKIm Wsmi4QZwy7Mub 618xqa4hnc7R4d9m3vGJ8n5Y20zU=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • F3b3Zi58lfikBNaTltUwZJmYvVqKo3eclbuzO3Vr cJhYxxxjTvYyWNVor4I3FhVPv4=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018

 

Project Alnilam

Game puzzle đơn giản đến từ studio SmartCode.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dair.hu.smartcode - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
3Gs8zYHhYbbyMm1soNn2TdwoHlLX VNeDSjx6fvovk xjtI7VjUVNiKL1UKRJbRLkg=s180 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
Developer: SmartCode
Price: 30.000đ 1,39 US$
 • 784iOXsVn1o1AJo2JeV7CYnvBhYvOa09kP3aN9dgf5ihna40vnk03w3p RGlWdjuL28z=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • NTw3BvD8vQR9elJ0cRQYnn2ZAk XlhOsX KImbryI2BbA5DArm9uUCVwZMnr8sfnCDp=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018

 

voice recorder pro

Ứng dụng ghi âm cho Android.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.media.voicerecorder - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
8MFn2kE1GBHINBXTy1t8jHGx7qmTGqpw 4g9aDNbAWeEzmYAvFiOIJEtdfHUCMIcxNar=s180 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
Price: 6.000đ 3,99 US$
 • UjAjU3D0qiVKRo W9UiweT6lhjNpXs5q9ZwbteONVFSyRFZRgUDx9oQIozU6PUNuVjaX=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • BYYMXEwDQyUlM5yi2APOSVyGRwz3uxo1AMcx2h6zczbbcmsOveC iyZHTZPbv427ePg=h310 - 7 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 11/10/2018


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top