Connect with us

13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 1/4/2019

android samsung featured - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 1/4/2019

13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 1/4/2019bài dởbài hay

13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 1/4/2019.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME ANDROID MỚI, HAY

Sudoku

Game sudoku kinh điển.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.aquaman - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 1/4/2019
ErVWQ5pTGZf 4DmTXQgVAWb QrJHw2FBUdH2DVCl89RWYfzMIAQ93nmQoHrOJ5X5ad4=s180 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 1/4/2019
Developer: CanaryDroid
Price: Free
 • dUOt1eae1ghh5tw6vFjjVzcCQstro ZD77JkrRZxFkPF fub6FR5kaXatccYU97 uyc=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 1/4/2019
 • pnxY7D0UM6Qu4CQ1L OE5JL6sPTpDxrjLIkdUaboi5rNvEvVY2PFWPcdHtelEjEmHtQ=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 1/4/2019

 

Robots Vs Zombies Games

Cuộc chiến giữa robot và thây ma.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Drobotzombie.zombierobot - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 1/4/2019
NrTSKwN4xQJrDC95HB8tREs2WfV74m0Qk9s nxDJuFU7CoOYy9NUiIGfPy pIDZ84w0=s180 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 1/4/2019
Developer: Robot War Games
Price: Free
 • djYIZAGJ1EJA uCs5KJiNqupaBWA67ebEB9bRrMkVUrYXKgmsiPSqfCz8y6sCbxEAQ=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 1/4/2019
 • T5WJ8My13LuG9UYC01N9xvezv0r5dtJRVv iPPQBiNYftLEqnMMHHviBaz9v76 lENU=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 1/4/2019

 

Spider X – Samurai Warrior

Game khá hay về samurai.

 

Crossword Unlimited

Tạo bảng ô chữ.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.havos - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 1/4/2019
doMRomex94bGgAkzbalR1muapIg8f5g AJ53TZXZlQpELhpWlQUUOyn6aqZGu2AcUzul=s180 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 1/4/2019
Developer: Havos Ltd
Price: Free
 • bjgswOuWF4dGguAfmo4e 1D5fQsLlzL10A85mQOKPagvh6UhMyD9LleR5cgmvFzma2SD=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 1/4/2019
 • Yob1AQGtcxpn9QMQwnB7KFGI58T2xlzwNUujNuFZodyD5YvGTfroYRHD0Fni5qdmaw=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 1/4/2019

 

Ketchapp Summer Sports

Game thể thao mùa hè cực vui.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.ketchapp - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 1/4/2019
s8J6mq7C7xc66MZR 4mk rNw172purPQOc7ZMOnF556qSo1XcIwgs9beKibdTjs4tFk=s180 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 1/4/2019
Developer: Ketchapp
Price: Free
 • T6JK7yUv4XeKenqKFSbPoX72helwdAlna26wWqHM8xt cZLL2DXrqzPppsYHQ3bzP5Q=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 1/4/2019
 • 2tltl8bieGGnSIHmCG0hPtLg33NgoWAmNLmJt8E6crxMQCr5qVhdON4C5jz7ZTFXzuey=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 1/4/2019

 

Soccer Goalkeeper 2019 – Soccer Games

Trổ tài làm thủ môn.

 

Dash Galactic

Game hành động nhập vai Sci-fi.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.kizstudios - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 1/4/2019
wRpJflhThakysu5 5zVytHMyDk2V5nJa98seyme13daVPKCyjeuUusFMcLi2tHxdMHU=s180 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 1/4/2019
Developer: ADQUANTUM LTD
Price: Free
 • K80Y6MeMNyvxzKq9S69VocsGeD4cunbCgdoiA7ardjMl9KSefF8zmDel i0WJ8s8I2s=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 1/4/2019
 • Yw4iYnNHRKOPv7yhcnkinKtHFqc9gk hJvT9pcYEnzkiRvbOqjz3YGBV6ZInnkgEg=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 1/4/2019

 

Happy Cooking: Chef Fever

Game nấu ăn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.pizza.food.hotdog - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 1/4/2019
pgY1ZzgrfaIN1FSYaOp8jKvjidRXF9BUef1CQ5fHNvhcOL5dQz5JpHauTVrBEfT1DA=s180 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 1/4/2019
Developer: JOYNOWSTUDIO
Price: Free
 • PPbUUC5M55pnd9OoE6Pt9hlaNSCNB9Kqwj2JQbWowCRkySDDMWZKGly SPTpI6KAhhBF=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 1/4/2019
 • v1gdJdjvJAQpDZ4pGjxt1V1hKflW4GEAu9c8s6LJkrBuoGlv819SaRprKgwpHKlufg=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 1/4/2019

 

Galaxy S10 Launcher for Samsung

Trình launcher giao diện Galaxy S10.

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME ANDROID ĐANG MIỄN PHÍ

Dockalizer, put a dock on your phone

Thêm thanh dock cho giao diện giống iPhone.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcolor.dev.com - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 1/4/2019
K8u4Dig m7LtVAU1N 4ZwAbCJbdw 2Nxfsgniw6Rfr VGHtTplGJtdLoQppQDFrPLQE=s180 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 1/4/2019
Price: 20.000đ 0,99 US$
 • z CCZEeuXIkkZvQk71PaOde0LOdl3Lba56Us6kz9hmCdsVhtILEouDpn k4qvXYhE70=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 1/4/2019
 • SBFGRpJgIZ78o7DB5xL4f2ME EVCG4M71v0vjmbHlRvfBqUNNwpgQrl0IhGCn6MaiaCW=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 1/4/2019

 

Các bộ icon miễn phí

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.whyalwayshorse - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 1/4/2019
r68qlWbOlsmJZ4b32Etm4k7WBKkElZFnTZh3O3zCfpvUcVnDM QreDnABrT9oNDwbpI=s180 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 1/4/2019
Developer: Why Always Horse
Price: 23.000đ 0,99 US$
 • 88WzgxLwVhzrzlOtcGfz4z2Pqfj4lnQkGGneBTKfRHK7P0i2H OGTMA2TXLSnhV1LwI=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 1/4/2019
 • ysDqRhAkzLlLRPwq4XhVKTCutocaZUxSROb31c yfMXEkx3lhtBkeKBtQvlIA5XPptw=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 1/4/2019
chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.anticor - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 1/4/2019
i3nfcSQ1ByTEmOodcEiQUUuRw7O31DOcMoIQMVWwLV8YwNOMF6F0HTJcUwlV227Blfee=s180 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 1/4/2019
Developer: Göktuğ ULAŞ
Price: 25.000đ Free
 • kEqu645AtS9CipR8yU tt4Xj1FI3UqKBgzf01oLAXx3ZT75d2pE4opG3fM03pj30V16J=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 1/4/2019
 • 3MIQ01rjsAIcJjLZjgngR9Lx svKYzx598DwpwvSJ ZixZvO y3wFYxDcGYYsroYZg=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 1/4/2019
chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.anticor - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 1/4/2019
McITLZ68EepHJ8kpYqVyQ3oDeaj7 tCl 2l185gWYQftuDC86xWMo5 haVMq6J7QWw=s180 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 1/4/2019
Developer: Göktuğ ULAŞ
Price: 25.000đ Free
 • J OWHbhiqk ggZtFg3OEK IOiR QLpoN2FyuCZbtDOlXDoFkVG2aJGC Zmx07n0tZQ=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 1/4/2019
 • l0Bnc N cSLwKqwaRBXzvhGH8p wvap39 jhw Qe1OwT5o1GDjqn07TD18 G WuSXg=h310 - 13 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 1/4/2019


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top