Connect with us

9 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019

android 3d featured - 9 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019

9 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019bài dởbài hay

9 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME ANDROID MỚI, HAY

App Hoarder – Paid Apps on Sale for Free

Săn app miễn phí trên Android.

 

PDF Editor của Desygner

Ứng dụng chỉnh sửa file PDF.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.desygner - 9 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
uyYicZPyaaF89XJbjwqxXEghh19qPSSfjg RTuQlYBAb8Ql I8G2YAtL2J8m785caSQ=s180 - 9 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
  • eP7loY9HEFIz8 hRvZPZoRFtheXbRboWEUtIwnm9EJuSM    z yFzKwbt62X1ZkQg=h310 - 9 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
  • Ge0BQJxc396HDeZ9V0U4J 7zT9Wf67BpeJCvxFCIYuNuuqbs52NRP9H4LmDpsqiBvw=h310 - 9 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019

 

All Social Media apps in one – All Social sites

Tổng hợp tất cả các trang social về một nơi.

 

Learn Android App Development: Tutorials

Tự học lập trình Android.

 

Typing Speed Test – Typing Master

Tập gõ nhanh trên điện thoại.

 

Flashcards maker: learn languages and vocabulary

Học từ vựng bằng hình thức flashcards.

ỨNG DỤNG VÀ GAME ANDROID ĐANG MIỄN PHÍ

Quotes and Sayings Pro

Bộ sưu tầm nhiều câu danh ngôn hay (tiếng Anh).

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.drive.simplifylife - 9 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
AHYtdbZCeb7Zt1Fm38an6R9X6r  6EqmTiuasayzeXW4qSAlWHrrnpiNk94FSjNDUjA=s180 - 9 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
Developer: Appisma Inc
Price: 32.000đ Free
  • Nep08kpuAZSkBQMXU2I1K6OsUSjONm65jmFgSAw7HATfy30tsNLcCrAtn6Y4V9SiUVU=h310 - 9 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
  • CI7S9fhLs0igxjwjEQJI8H830ya0x5sEiIWqmvxsrdLj4z7mVs5PsKvRy8Jsa8JVlfcO=h310 - 9 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019

 

My Sheet Music – Sheet music viewer, music scanner

Quét sheet nhạc vào máy.

 

Solar System HD Deluxe Edition

Bộ ảnh nền hình các dải thiên hà.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dru.gonorovsky.kv.livewall - 9 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
qI2Zel4aEkk QoTgJdT4tmWtR ooOwsZcRr900EFj3S3u9mWXnyECnhoicrqzd4Uq38=s180 - 9 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
Developer: Mozg Labs
Price: 46.000đ 1,99 US$
  • OLkifIzVCxlg1y2syDhRRbxopxLSYOE1y4v3MlsFaBhPe1x bDllnSfCWO1zKuZkKw=h310 - 9 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
  • 4A2NNDWxU7Zsvs3hTgRDs9Fv86FgzVp7gXTffXkFTEq9sdryim3lpX7coi7d3zoPkdE=h310 - 9 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top