Connect with us

11 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/11/2018

android selfie 2 featured - 11 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/11/2018

11 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/11/2018bài dởbài hay

11 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/11/2018.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME ANDROID MỚI, HAY

Dragon Ball Quiz

Trò chơi câu đố liên quan đến game 7 viên ngọc rồng.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcocogames.com.mx - 11 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/11/2018
utwLdXz5937M9MV1pRnOQ1Rs0pqxS AaySgfi6v72jS56otMBkOxW1VxCggWvdI0QQ=s180 - 11 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • QnHYzlnLVtw8hOMLh9iH662vsEx DM4zm SU4tYvgwtCSACK2MQWwq5mAvt3UwkD83LL=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • SeopRTWXeER XTaYyespakCPM8W1YH iMVDfZiJPkQ6yeBE OFcfCmLKv44Yulp1G il=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • B Te8ckCbdQT6Byn2fmTgvFNMJ0IMnLBF6h81r1SulDFGV3ve9iFwqhNfm3igPSEr3U=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • jzpC WytW89hIzh6MMxj9zoFA01xOp7pJ0r1JzIfgHW01FFOjbEdPLO9mS1ymJNrRjA=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • zoj32ep EBFm4l4U71xPpgHlzBmKspJbHX NDkNX4L veAaQvkVQx6wbUsfkt8KFGBk=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/11/2018

 

Crash Robot Racing 3D

Tựa game đua xe robot.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.KNK - 11 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/11/2018
qKBtSe 6ohB2xQMuembU4kcfE7C1EVrbXCxNqfRD2oCcmy0w0gbKBMz2Giu0Je fsjZO=s180 - 11 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/11/2018
Developer: E.B. Enterprises
Price: Free
 • nv9sDj1jm MJ9IujSNcUUSILH2DwIBvVGAqEWjn7UVgJbaS8w DQnBEGuHELt5A1XR56=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • s9KkmRyVRgrrrXNTSn IIao 5eWngi4Tia7dfYo82gILvDy22H984aibLRutHBASlU=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/11/2018

 

Word Cross Connect : English CrossWord Search Game

Game ghép từ tiếng Anh.

 

Farm Master – Farming game offline

Game xây dựng nông trại.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.openfiv - 11 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/11/2018
N wyHU91bgJQBOzUmsCxI kOq3i5HY5MOto7WbG CSmi6O9OqEQ5rcqvzv hnAAyZg=s180 - 11 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • X j4LbEcRxHyrLaIw9JV7U0uocL7EZCbKAQw7oO6wBqeddQs9ZHWS7aZ8iBqDr8wNl0=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • IAvqf4vNObDAExI7Otp1G0sAzwyk 6eUY SKCM2pqJhfV7vHuqWTvMwoSP1CicLgII8O=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/11/2018

 

Hidden Pictures Puzzles

Game tìm kiếm các điểm bí ẩn trên bức ảnh.

 

Puzzle Page

Trò chơi giải ô chữ mô phỏng giống các tờ báo in hồi xưa.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.appynation - 11 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/11/2018
rcnP KEQwaHTeedGnBZyTCe vYY7YifZ83LeiL nZCZRe5vagbHjByFajlSq1fNrA=s180 - 11 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/11/2018
Developer: AppyNation Ltd.
Price: Free
 • ONcY8AO7LpmCxcxRj72b5zGfsE0fqsFI1Bw7G1QNjFZrXL6FpC NOIwEUdpNvho K0pw=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 6bwRqhBEbnDIENMOHWzvo8LoorffJWmAljqzkVq0hYCuei144K m3kGLG8OszM3Neds=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/11/2018

 

Jungle Match Puzzle

Game nối-ba khá dễ thương.

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME ANDROID ĐANG MIỄN PHÍ

Todlio

Ứng dụng hướng dẫn vẽ.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dsk.kyzek - 11 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/11/2018
bN4xOhnSyOptRR0JW1ABtitwEAfU48Wi0WddWAtkNM BSzKHvLvHpbwCC60rpv31 A=s180 - 11 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/11/2018
Developer: Ondrej Kyzek
Price: 23.000đ 1,49 US$
 • BzqhTCE8PthVYoW xtuu8IL4lWCRn9mmk5FhAcb4asw0JvnlyySYqW4L1BomSXbyRDqr=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • hb4QlLE9dOyb5x4vNxwaahk CC0KpeEcBIkFOoLSH7DfWssB15FkxEtv4SKQ1RPOdQ=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/11/2018

 

Can You Escape – Fear House PRO

Tựa game kinh dị hấp dẫn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dair.com - 11 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/11/2018
s 48dNMx6QHX9c2t9q36PulvWZILEHTp8OlUzLldWbY5odbp cNyvcuiHcb2iQV0 k5A=s180 - 11 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/11/2018
Price: 12.000đ 0,99 US$
 • WkSa5aziRIwvHPLkoxkrMO9MtkiWaYXfORH9g3A8BmEEozunapm9zLlZCFg wTlrUQ=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 7 jJ nhxEFeDbwrASDxhGGvrq8E3RZGGivTX8VXND1OcRuwmQLk5iPPweKEhk4 y9g=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/11/2018

 

AceSpeeder3

Game đua phi thuyền.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.raingraph - 11 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/11/2018
uEgTAbbzlO5XO GM I0LcK4TVan0CjZ8ejjv7Dbqvx Axzowa34XwBYNPcFHWFr X0Y=s180 - 11 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/11/2018
Developer: RAINGRAPH
Price: 12.000đ 0,99 US$
 • OawlJcZgXBBLpKw0FRgZu49oXJ Mt5UYgJYUVRiBdDEJwg S4qRaAXrhqvM1uQu7e70=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • HSFBse1K0TereAbUkvDDF 84sFNEq6UMCgOeTTEgFXyiN1iuev7utYZpS5Zsi2J40JA=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/11/2018

 

Simple Contacts Pro

Ứng dụng quản lý danh bạ.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.simplemobiletools.contacts - 11 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/11/2018
GduMrNZr8smXS2vN4kCY9YI60b5KTGNB3OuN 8VSiA0tX5gb86E8vpdZGxCbIVgdaMQ=s180 - 11 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/11/2018
Price: 8.000đ 0,99 US$
 • KwGPVVbvnA WdfqBVNxqcCLMzEPaBnfZD1FD4ESXwEg0sBLQ9mL1mXIVlbHQxCD Cg=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • LUAAMuH6CTzYxH5q8VHxfjC7HxZ0nmbse21uaxAHxV iu697LfvI L80ScAoxBtZWaJK=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 9/11/2018


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top